เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

 1. 1. แบบฟอร์ม 157A ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ แล้วพิมพ์ออกมาได้ที่ http://www.border.gov.au/forms/Documents/157a.pdf)

 

 1. 2. แบบฟอร์ม 956 (แบบฟอร์มมอบอำนาจให้ ABAC Study Abroad เป็นผู้ยื่นใบสมัครแทน)

 

 1. 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดฟอร์ม 157A)

 

 1. 4. CoE (Confirmation of Enrolment) (สถาบันจะส่งมาให้หลังชำระค่าเล่าเรียนแล้ว)

 

 1. 5. หลักฐานการศึกษา (Official Transcript) (เป็นภาษาอังกฤษ)

 

 

 1. 6. ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOFEL, อื่น ๆ.... (ถ้ามี)

 

 1. 7. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากมีการต่ออายุให้นำเล่มเก่ามาด้วย

 

 1. 8. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

 

 1. 9. เอกสารการเงิน

 

 1. 10. การตรวจสุขภาพ 

ผู้สมัครจะสามารถตรวจสุขภาพได้หลังจากที่สถานทูตได้รับใบสมัครวีซ่าแล้ว โดยทางเราจะแจ้งให้ทราบและส่งใบตรวจสุขภาพให้ทางอีเมลล์หรือทางแฟ๊กซ์ โดยผู้สมัครจะต้องนำใบตรวจสุขภาพและหนังสือเดินทางตัวจริงไปดำเนินการตรวจสุขภาพ ได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย), หรือ โรงพยาบาล

บีเอ็นเอช (BNH ซึ่งทางโรงพยาบาลจะส่งผลการตรวจให้กับทางสถานทูตโดยตรงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 1. 11. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่านักเรียน

 

**สถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 12 วันทำการโดยประมาณ**

 

 

 

 

-ตัวอย่างจดหมายรับรองผู้สนับสนุนทางการเงิน-

 

 

 

------/--------/------

 

 

 

 

Dear Immigration Officer,

 

 

 

 

I,………Sponsor’s name……………………….the….........…(Relationship)…....………of

 

………....Applicant’s name………………………….will take responsible for all expenses 

 

incurred during….....…….studying in Australia.

 

 

I would be very appreciated, if you could grant my….........………………a student visa.

 

 

 

Best regards,

 

 

…………………………..

 

 

 

 

Contact details:

 

……………………………..

 

……………………………..

 

……………………………..

 

 

Tel:…………………………