Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

The University of Tampa

 

Tampa, Florida

สถานที่ตั้ง ในเมือง

จำนวนนักศึกษา 7,500

เอกชน

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

ต่ำ (ฤดูหนาว) 61°F/16°C

สูง (ฤดูร้อน) 84°F/29°C

The University of Tampa เป็นมหาวิทยาลัยของเอกชนขนาดกลางที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่ครอบคลุม กว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นนักศึกษาในรัฐ Florida โดยที่ประมาณ 70% ของนักศึกษาระบบเต็มเวลาพักอาศัยอยู่ภายในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรที่ดีเยี่ยม หลักสูตร MBA ของเราเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีนักศึกษาจำนวนมากที่สุดในรัฐ Florida และยังเป็นหนึ่งในสถาบันเอกชนชั้นนำในภูมิภาค Southeast ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก AACSB นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเอาใจใส่เป็นการส่วนตัวและประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง รวมทั้งโอกาสอีกมากมายทั้งในเรื่องของการฝึกงานและงานบริการชุมชน รวมถึงหลักสูตร Honors Program ที่ส่งเสริมโอกาสในเรื่องขอกงการเรียนในต่างประเทศให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พื้นที่ย่าน Tampa Bay เป็นศูนย์กลางของรัฐบาล การพาณิชย์ การติดต่อสื่อสาร ธุรกิจ สาธารณสุข การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ กีฬา วัฒนธรรม และความบันเทิงของ West Central Florida

การรับรองวิทยฐาน

AACSB, ACS, NLNAC, SACS

Go to top