Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

University of Mary Washington

 

Fredericksburg, Virginia

สถานที่ตั้ง ชานเมือง

จำนวนนักศึกษา 5,000

รัฐบาล

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย

ต่ำ (ฤดูหนาว) 39°F/4°C

สูง (ฤดูร้อน) 75°F/24°C

 University of Mary Washington ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมือง Washingtonม D.C. และเมือง  Richmond ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Virginia  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมากด้วยศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่สวยงามและเป็นมิตร ตั้งอยู่ที่เมือง Fredericksburg

 

UMW เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ของรัฐ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศอยู่เสมอจากหนังสือแนะนำมหาวิทยาลัยต่างๆมากมาย เปิดสอนหลักสูตรต่างๆมากมาย และมีคณาจารย์ที่ได้รับทุน Fulbright  นักศึกษาจะได้เรียนในชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กและมีโอกาสที่ดีในการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน และมีโอกาสได้ฝึกงานในเมือง  Washington, D.C. ร่วมถึงเข้าร่วมโครงการงานวิจัยหรือเป็นอาสาสมีครชุมชน  หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีของ UMW เน้นให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ และความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เนื้อหาหลักสูตรผสมผสานความสำคัญของเนื่อหาความรู้เข้ากับโอกาสในการทำงานวิจัยหรือการได้รับประสบการณ์จากการฝึกฝนปฏิบัติจริง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในหลักสูตร Master of Business Administration( MBA) หรือ Master of Science in Geospatial Analysis (MSGA) ในแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา นอกจากนี้ UMW ยังเปิดสอนในหลักสูตร Graduate Certificate in Teaching English as a Second or Foreign Language

 

การรับรองวิทยฐาน SACS

 

 

 

 

 

 

Go to top