Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

วีซ่านักเรียนประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ลงทะเบียนที่ http://www.tlscontact.com/th2fr
 2. เตรียมเอกสารตามรายการด้านล่าง
 3. ทำการนัดหมายออนไลน์และพิมพ์ใบนัด
 4. ยื่นเอกสารที่ศูนย์ TLScontact  สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 และ ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
  ค่าธรรมเนียนวีซ่า 4,459 บาท และค่าบริการ 1,250 บาท รวม 5,709 บาท

 

เอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่านักเรียน

 1. ใบสมัครวีซ่าพำนักระยะยาว
 2. แบบฟอร์ม OFII
 3. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและสถาบันการศึกษา
 4. รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 รูป ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 5. หนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 15 เดือน พร้อมสำเนา
 6. หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี)
 7. เอกสารรับรองการเงินพร้อมหลักฐานที่มารายได้ โดยจะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศส โดยคิดเป็น 615 ยูโรต่อเดือน หรือประมาณ 27,340 บาท ( 1 ยูโร = 44.45 บาท)
 8. ในกรณีมีคนออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีจดหมายรับรอง และระบุความสัมพันธ์กับตัวนักเรียนผู้ยื่นขอวีซ่า
 9. ใบลงทะเบียนสถาบันการศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส พร้อมสำเนา
 10. เอกสารรับรองที่พักสำหรับ 3 เดือนแรก พร้อมสำเนา
 11. จดหมายแนะนำตัวเขียนโดยผู้ขอวีซ่า ระบุเหตุผลในการไปศึกษา (Personal Statement or Statement of Purpose)  พร้อมสำเนา
 12. ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาล่าสุด (สำเนา) พร้อมฉบับแปล

หมายเหตุ เอกสาร หรือหลักฐานที่เป็นภาษาไทยต้องแนบคาแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสทุกฉบับ โดยเอกสารที่แปลจะต้องได้รับการรับรองจากศูนย์แปลเอกสารด้วย

กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้วและวีซ่าที่ได้มาระบุคาว่า"VIS”สาหรับการขอวีซ่าครั้งต่อไปท่านไม่จำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนท่านจำเป็นต้องมาแสดงตนเพื่อยื่นขอวีซ่า กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไม่ได้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่ไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา และพำนักมากกว่า 90 วัน 

ผู้ยื่นมีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา และประสงค์จะพานักมากกว่า 90 วัน ในขณะที่ผู้ยื่นเดินทางไปประเทศเชงเก้น ผู้ยื่นต้องได้รับการรับรองประทับตราโดยกรมศุลกากรก่อนเข้าประเทศ หลังจากที่เดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว กรุณากรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มOFIIโดยส่งทางไปรษณีย์ (โดยการจ่าหน้าซองว่า "Accusée de réception" ประเทศฝรั่งเศส) โดยส่งไปยังสานักงาน OFII ท้องถิ่นในเขตที่ได้ลงทะเบียนในการออกใบอนุญาตพำนัก 

 

ผู้ยื่นจะต้องมีการตรวจสุขภาพภาคบังคับ และในวันเดียวกันนี้ผู้ยื่นจะต้องชำระภาษีซึ่งเกี่ยวกับใบอนุญาตพานัก หลังจากได้ดำเนินการตามระเบียบการขั้นต้นแล้ว ผู้ยื่นสามารถพานักอยู่ที่อาณาเขตประเทศฝรั่งเศสจนถึงวันครบกาหนดของวีซ่า สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ www.ofii.fr

Go to top