Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) Trendy Office Building ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท 3 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานาโดยจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องทุกท่าน

เวลาทำการ: วันจันทร์ วันศุกร์; ยื่นคำขอ: 08.00 – 15.00 ; วันเสาร์ (Primetime Appointment) เวลา 8.30 – 12.00น โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1,500 บาท (ชำระเป็นเงินสด); รับหนังสือเดินทางคืน: 15.00 – 16.30 .

 

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมายื่น

1. กรอกแบบฟอร์ม Onlineที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk โดยเริ่มจากการลงทะเบียนและเลือกประเภทวีซ่าเป็น Tier4 (General) Student กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษใหครบถ้วนและพิมพ์ออกมาติดรูปและลงลายชื่อตนเอง

2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ที่ยังมีอายุใช้งานครอบคลุมระยะเวลาที่จะไปอยู่ที่อังกฤษ (ถ้ามีเล่มเก่าให้นำเล่มเก่ามาด้วย)

3. CAS (Confirmation of Acceptance for Studies) จะไดร้บจากมหาวิทยาลัยหลังจากชาระเงินค่าเรียน

4. Official Transcript และใบรับรองสำเร็จการศึกษาหรือ ปริญญาบัตร

5. หลักฐานการทำงานเช่นหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าทำงานแล้ว)

6. ผลสอบ IELTS (สาหรับผู้สมัครที่ไปเรียนหลักสูตร Pre-sessional English)

7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล)

8. สูติบัตร (ในกรณีที่บิดา-มารดาเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน)

9. หลักฐานการเงิน

 • จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร ระบุยอดเงินในบัญชี โดยเทียบเป็นจำนวนเงินปอนด์ พร้อมระบุ ประโยคที่ว่าเงินอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 28 วันแล้ว (หนังสือรับรองทางการเงินมีอายุ 1 เดือนหลังจากธนาคารออกให้)

 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 1-3 เดือน (Bank Statement) เพื่อให้ทางสถานทูตเห็นความเคลื่อนไหวของยอดเงินว่าอยู่มาอย่างน้อย 28 วันจริง (วันสุดท้ายในสเตทเม้นท์ต์้องไม่เกิน 1 เดือนของวันที่ยื่นวีซ่า) หรือยื่นสมุดบัญชีเล่ม จริงที่ปรับปรุงยอดเข้า-ออกจนถึงยอดล่าสุดพร้อมถ่ายสำเนาย้อนหลัง

  ***ในกรณีที่มีผู้สนับสนุนทางการเงิน (บิดาหรือมารดาเท่านั้น) จะต้องเซ็นต์จดหมายเพื่อแสดงการเป็นผู้สนับสนุนทางดา้นการเงิน โดยระบุความสัมพันธ์และรับรองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ่ายทั้งหมดในขณะที่ผู้สมัครอยู่ในประเทศอังกฤษ (ตัวอย่างด้านหลัง) พร้อมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางของผู้สนับสนุนทางการเงิน

10. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจาก IOM (Medical Certificate)

11. ใบนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่า (Appointment Confirmation) หลังจากที่กรอกข้อมูลครบถว้นและยืนยันใบสมัครทางออนไลน์แล้ว ผู้สมัครจะสามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่าได้

12. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจำนวน 483 USD ** และค่าประกันสุขภาพ  £150 / ปี  ชำระด้วยบัตรเครดิต (เมื่อชำระเงินสำเร็จแล้ว) ผู้สมัครจะได้รับการการยืนยันการชำระเงินส่งใหท้างอีเมล)

13. สถานที่ตั้งศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศองักฤษ (VFS) ที่ผู้สมัครจะต้องเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตนเองคือ  ชั้น 28 อาคารเทรนดี้ ซ. สุขุมวิท13 กรุงทพฯ (สถานีรถไฟฟ้านานา ทางออก 3)

 **ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าประกันสุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

*เอกสารทั้งหมดจะต้องออกเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*เตรียมเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา โดยทางสถานฑูตจะคืนตัวจริงให้แล้วเก็บสำเนาไว้

*เตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานฑูตเป็นภาษาอังกฤษ ในวันยื่นวีซ่า จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการเรียนที่ประเทศอังกฤษ เช่น จุดประสงค์การไปเรียน เป็นต้น

*สถานฑูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ (สามารถขอวีซ่าด่วนได้โดยชำระเงินเพิ่ม ณ วันยื่นวีซ่าจำนวน  £120)

*ยื่นวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ มีค่าดำเนินการเพิ่มเติม 1,560 บาท

 

การตรวจปอด TB Check

1. ลงทะเบียนและทำการนัดหมายที่ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp

2. สิ่งที่ต้องนำไปด้วย

   • - หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา
   • - บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
   • - รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1.5” x 2”

เมื่อถึงวันและเวลาที่นัดหมาย(แนะนำให้จองคิวเช้าเพื่อจะได้เสร็จภายใน 1 วัน) เดินทางไปที่อาคารเกษมกิจ ตรงข้ามตึกซีพี ถนนสีลม เบอร์ติดต่อ 02 234 7950 5 หลังจากลงทะเบียนที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่จะอธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจปอดที่โรงพยาบาลและนำผลกลับมาส่งที่สำนักงานเพื่อออกใบรับรอง ทั้งนี้โรงพยาบาลที่สามารถตรวจได้มี 2 แห่งคือ กรุงเทพคริสเตียนและพญาไท 2  ค่าธรรมเนียมในการตรวจ 3,300 บาท

  

Go to top